Lựa chọn đúng khi thu âm tại nhà: Sound card hay Mixer?

Lựa chọn đúng khi thu âm tại nhà: Sound card hay Mixer?